סימניות

ןרוהןשוא

שמות חלופיים:

Oceanhorn ה יקחשממ דחא אוה-RPG םידיינ םירישכמל .הנורחאל ידמל ירלופופ ןורתפ ,יסאלק ןונגסב דמימ תלתב הפי הקיפרגה .90-ה תונש לש םיקחשמה תארשהב אוה ילוקה קחשמה .וטיא י'גנקו םימסרופמה Nobuo Uematsu ידי לע לפוט ילקיזומה ןכותה

.עסמל אצי ןניגבש תוביסה תא ריבסמ וניא ריאשהש בתכמה .הקיתע תרשרשו ןקז בא לש ונמוי םכל ועיבצי ליבשה תא

.םיבשחתמ םידקפל תודוה לק היהי Oceanhorn קחשמ .רתוי רהמ הז תא ןיבהל םכל ורזעיש םיזמר ולבקת קחשמה תליחתב

.הברה םחליהל ךרטצת .דבל ולגת םתוא ,םינוש םיביוא דגנ תוליעי תונוש תוקיטקט

.ברקל ףרטצהל וכרטצת בושו םיסבומה םיביריה םוקמל םישדח םיבירי ועיג .השק תויהל לוכי םיכובמל הסינכה תא אוצמל ,תוינרקס םייניעמ םירתסומ .םהילא סנכיהל השקש םימוחת שי .שיבכהמ םילושכמ ריסהל וא ףקוע ןורתפ אוצמלו םילושכמ לע רבגתהל ידכ

.שורדה עדימה תא גישהל ידכ תודגאה םלוע יבשות לש בר רפסמ םע רשקתל

.םישלחב המחלמב ןמז תוחפ עיקשהלו רתוי םיקזח םיבירי סיבהל ךל רשפאי

.הז תא הווש הז לבא ,אלמה קחשמה לע םלשל וכרטצת ,םניחב ןימז היהי ן

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more