סימניות

לזרבה תייסקלג :הבונ

שמות חלופיים:

Nova: Iron Galaxy ןיינעמ ללח תייגטרטסא קחשמ או .הקיזומה תריחבו ילוקה קחשמה לע תורעה םג ןיא ,הבוט הקיפרגה

.חתפתי ללחב ךלש זחאמה תוריהמ וזיאב תועבוקש ,ךמצעב תוטלחה לבקל ,ל

.רשפאה לככ קזחו לודגל ותוא ךופהל וסנ

.קחשמה ךרואל םיבר ללח תוברקב חצנל לכות אל ,קזח אבצ אלל

.ביצי אל דואמ ינר רזגמ תא להנלו דורשל דואמ השק ךל היהי ,וילע ךומ .םהיניב םייתימא םירבח אצמ וליפא ילואו םלועה יבחרב םינקחש םע טא'צ

.תוחפ אל החלצה גישהל תולוכי םילימ םימעפל ,םייאבצ םיעצמאב םיגשומ

.וז ךרדב וירצויל תודוהל ולכות ,קחשמה תא םתבהא םא לבא ,תאז תושעל

.ךלש הנחתה חותיפל םישורדה םירמוח איבי הז ,הטושפ תונרקסל ףסונב 10

.םעפ ידמ תואצוי תולודג תופסות וליפאו ,שדח ןכות עיפומ ןמזה לכ ,הז

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more