סימניות

northgard

שמות חלופיים:

Northgard תמא ןמז תייגטרטסא. .הזה רנא'זל ינייפוא אל הזה קחשמה .תורות תוססובמ תויגטרטסאל המוד קחשמה ,ולש רהמנ יתלבה בצקה םע .קחשמהמ תונהיל ךירצ התא זא ,הסובתל ןוחצינ ןיב דירפהל לוכיש תוינש .ןאכ תחתופמ ךכ לכ אל תוברקה תקינכמ .שוביכל רשאמ חותיפל בל תמושת רתוי ושידקה םיחתפמה

.רוזאה לש היצזינולוקהו הריקחה ליחתמ זאו

.םידבעו תונברוק ולא ןוקרד רובעו ,קחשמה תליחתב סונוב יבאשמ ולא יב .רחוב התאשכ תולומחהמ דחא לכ לע דוע אורקל לוכי התא .הז תא תונשל היהי ןתינ אל ךשמהב יכ ,הלחתהב ןמז הזל שידקהל ףידע

.ןבאו ץע ,ןוזמ םה םהבש םיירקיעה .ףרוחב םומיחלו םינבמ תיינבל שמשמ ץעה .םיפירצו םיתב גורדש תעב הצוחנ ןבאה .בוט ךכ לכ םיעדוי םלוכ ,ךירצ לכוא הזיא ליבשבו .דיצל תופידע תתל ףידע ןוזמ רוצייל ,הצע .ןוזמ לש העובקו העובק הקפסא איבמ אוה ,ףרוחב שנוע ןיא דיצל

.תיתועמשמ תדרוי םידבועה תקופתו ,םירכיאה רפסמב היילעל תופצל ןתינ .ןמזב תיתרבח תועמשמ ילעב םיניינב רוצ ,תאז ןקתל ידכ

.ךלש שוכרה תא ביחרהל ךל רשפאי הז ,היצזינולוק תושעל לוכי התא ,רוז

.אבצה לש הקיטסיטטסה תא הרימחמ ןמז ךרואל םכיחטשמ אבצ תוקחרתה ,ףסו

.ימשרה רתאב וא Steam לש םיקחשמה לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

!וישכע רבכ קחשמה תא ןקתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more