סימניות

דנלרונ

שמות חלופיים:

Norland םייגטרטסא םיטנמלא םע םייניבה ימימ ןיינ .תוכומנ םיעוציבה תושירד ,בשחמב קחשל לוכי התא .ןפוד אצויו הפי הארנ ,דיב ריוצמ ,ידוחיי ןונגסב הקיפרג .םייניבה ימי לש הריוואה תא רוציל תרזוע הקיזומה ,בוט עמשנ קחשמה

.תורישי וא תוימומרע תרזעב םהיניינעב ברעתהל רשפא ,םיצור םא .תפתושמה הרטמה תבוטל החפשמה ינב לכ תא חירכה

.ךתחפשמבו ךב עוגפל הלולעש המוהמ עונמל ידכ הרבחה לש ןוצרה תועיבש .בושייב םייחה יאנת רופישב וא חוכב דרמ עונמל רשפא

.חיוורהלו םינכש םע רוחסל ידכ תותירב תורכל רשפא

.תירב ילעב ילב רדתסהל השק לבא ,ראשה לע רומשלו תונכשה תוכלממה לכ .תינמז וב םלוכב םחליהל רשפא יא

.ידמל תוקיחצמ תויצאוטיס תורוק םימעפלו הידמוק תלוטנ אל הלילעה

.םיחתפמה רתאב רוקיב ידי לע וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי ה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more