סימניות

הטמוטוא רינ

שמות חלופיים:

Nier Automata יביכר םע הלועפ קחשמ אוה RPG. .בשחמב קחשל לוכי התא .הפיו תטרופמ דואמ לבא ,ההכ תצק ,הלועמ תוכיאב איה הקיפרגה .יללכה ןונגסה תא תמאות הקיזומה ,םייעוצקמ םינקחש ידי לע בבודמ קחש

.םיביוא דימשהלו דובאה םלועה תא בישהל תודגנתהה ידי לע רצונש דיאור

.שחרתמה לש הסיפתה תא ונשיש םיבר תודוס ולגתי עטקה ךלהמב

.ביוא לכ לש ןונגסל תוריהמב לגתסהלו ןרמתל ,חווטמו ברקמ ברק בלשל ך .םיחלצומ אל תונויסינ ךלהמב רבצנש ןויסינ תריבצ ידי לע קר הז לכ תא .ברקה הדשב ךלש היגטרטסאה יוניש ידי לע בוש תוסנל לכותש ידכ תובורק

.ךמצעב םחליהל דציכ דמלתש דע ברק ךלהמב תופקתה בלשל ךל רוזעי קחשמה .המר תולעל ידכ שורדה ןויסינה תא חיוורהלו ,קחשמב םיבר שי םהמ ,םיק .ךלש ישיאה ןונגסל רתויב םיאתמ םהמ הזיא תוארל ידכ קשנ ילכ לש םינו .קחשל ךל השק Nier Automata םא תוידדצה תומישמה תא םילשהל דפקה

.קחשמ ידכ ךות םימיהדמ םיפונמ לעפתהל תונמדזה ךל היהת

.הז דומעב רושיקה תועצמאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא .תיתועמשמ לזומ ריחמל םויה דוע וקדב ,החנהב הטמוטוא רינ תא שוכרל ן

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more