סימניות

Nexus War: Civilization

שמות חלופיים:

Nexus War: Civilization תמא ןמזב תנווקמ היגטרטסא. .דיאורדנא ירישכמב ןימז קחשמה .הריהבו תטרופמ יד ,הבוט הקיפרגה .תיטגרנאו המיענ הקיזומה ,ההובג תוכיאב עמשנ קחשמה

.םינוש תכל יבכוכמ ועיגהש םיעזג המכ ןיב ימלוע טקילפנוק םייק .ךלש םיצמאמב יולת יטננימוד תויהלו הזה ןחבמה תא רובעל לכוי קוידב

.ךל םיאתמ יכה ימ טילחהו רואיתה תא ארק

.הנגהב לפטת ,הז ירחא .ךממ םיקזח תויהל םייושע םיבירי ,רהזיה לבא ,ךלש שוכרה תולובג תא ב

.ינשה םע דחא רשקתל םינקחשל רשפאמה הנבומ טא'צ ונשי ,תוחונ ימעטמ

.ךרע ירקי םיסרפ םע םיאשונב םיעוריא םימייקתמ םיגחבו ,עיפומ שדח ןכ

.טנרטניאל רבוחמ תויהל בייח ךלש רישכמה ,קחשמה ךלהמב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more