סימניות

ןווקמ אל םלועל

שמות חלופיים: ןווקמ אל םלועל
.ץימא םיריבא שפחמ Neverwinter Online קחשמה

.םלועב םירחא םירוצי םע םחליהל ,םוסק תוריט רוקיב ,רנא'זה לש םישדח .םינוקרד םיכובמ םידיקפת קחשמ היזטנפ סיסב לע ,Neverwinter Online .תוברקב תופתתשה ידי לע Neverwinter ריעה לע ןגהלו דחפה לכ תא חוכש

.חצנל ןוצרו קשנ לש הלועמ הקזחה ,הלועמ הבוגת ,תלוביס ךירצ התא .בושחל ןמז שי דימת אל ,םיעוריאה לש הקימנידה לע יונב לכה זאמ .תוקיטקט חוכשל אל לבא ,יביטיאוטניא ןפואב לועפל .הזה םלועה לש השקה תואיצמה תא רתוי בוט ןכומ ימ הארי ברקה לש האצו

.ישומיש קר םה םירושיכה לכ לבא ,הברה אל ואוב

.ביואה תא ץחומ ,רתויב םיקזחה םסקה לש םילעבה והז .היגרנא ינרק טלוב רודכ לש הרזע תועצמאב םג ומכ ,חרק לש םיטנמלא תא .יחרכה אוה ,תירב לעבכ .ךלש םיעצפה תא אפרל עייסמו ,חוכה תאו ךלש הנומאה ךמות אוה .תונויגפ ינש לש םתולעבב קיזחמה ,הזכש םכח םחול לע שופיח ךורעל שי .ביואה ךותל םירקה וילכ תא ץפנמ דגובו ימומרעה לע בנגתמ ,תושיחנב ו .חצונמ יתלב טעמכ הז ,הדלפ תרשרשב לובכו תידיה-וד ברח םע שומח .הנגה תוקינכטו הפקתה לע תולעב ,םינפ לא די ברקב ומצע תא םלשומ האר .יעבט ךשמה השענו ,ולש ןודאה םע תגזמתמ ולש הדחה ברחהו ,םעוזו ץימא .ביואה לש תופקתהל תירשפא יתלב הרטמל ותוא ךפוה יביסמ ןוירש ,ןכבו .רתוי בהוא התאש דחא תא רוחבלו דיקפתה תא תוסנל ,דירוהל Neverwinte

.םירחא םינקחש ידי לע רבוע ידי לע ותוא ףושחל ,המישמ םע אובל רחאל .תוניתמ רובעי אל הכומנ המר תרחא ,ןיינעמ הז תא תושעל תוסנל ,לבא

.םהלשמ גשיה לע תכלל וא םירחא םיפתתשמ ןימזהל לוכי התא ,רבעמ ידי ל .הז גורידו הבוגת תביתכ ידי לע ומצע תא ריאשהלו הז לע םירחא םינקחש

.ברקה לש גוס PvE וא PvP תריחב ידי לע תוצלפמ וא םינקחש םע םחליהל

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more