סימניות

רוביג ךירצ

שמות חלופיים: רוביג ךירצ
Hero

ךירצ יפא קחשמ

." הרושב שולש"ו תואקתפרהה רנא'זב םיפתתשמ הבורמ ןפדפד אלא ,קחשמ ק

.ותוא ץירעה םעהו ,בוט טילש היה אוה .בוט יפוא ,תונידע םיידי ,תורורב םייניע ,תומודא םייתפש ,תומודא םי

.דיחפמו רעוכמ ,המישנ ןוקרד דיל הבשייתה הארונ הנכש .הפיה הכיסנה תא ,רתויב רקיה ורצוא תא בנג ראופמה ךלמה לומו ,תולוב

.הכיסנ די ריהמ סוס ,הכלממה יצח ,םהימי ףוס דע םייתוכלמ םימחר לע ך

.ראופמה לצנמ לע תודגא ןיחלהלו יחצנה ןורכיזב םהל לומגי םישנא לבא .הכיסנו הליהת לכה לבקי אוה ,רעיה יבשות לש ימסק דחפל אלו תודוכלמ

:ליגרכ ,ךבוסמ רבד םוש

.םומיסקמה אוה רוביגה לש םיבכוכה תשולש תא לבקל ידכ ברקה רחאלו ,תו .תוקיודמ תוירי ךלש תויצלופינמ סיסב לע בשוחמ םיבכוכה רפסמ

.תצלפמה תא תוכהל ידכ תודוקנ קיפסמ חיוורהל ולכות ,םירחא םיטנמלאו .קשנה תעפשה תא רפשי יכ םישחל לש רפסו הדובעב הרזע

.העשל תחא םעפ עצבל ןתינש רוביג ךירצ iPlayer ב תפסונ המישמ היהת ו

.המישרמ תומכ םע וילא תכלל ףידע זא ,ןדמח רחוס ידי לע ושגפנ היהת ה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more