סימניות

ליג יבנ

שמות חלופיים: ליג יבנ
Story

טאריפ :קחשמה ליג יבנ .םירבח ינדגוב םיפתושו חצנל הצורמ יתלב ןטפק ,םיחולמ םיגד ,קזח םור .םישירכ ךתוא ליכאהל תוריהמב םה ,קוח ירמוש םירוחב תויהלו ףוחל תכל

.יפוא ינייפאמו תוניפס דויצל דעו רויצה יטרפמ ,םיעגרה לכל תיברמ בל .קתרמ ,שגרמ ,ןיינעמ תמאב אוה קחשל ליג Navi ב

.ךלש הניפסה תא תונבל לוכי התא ,ןמזה םע

:הלש םינייפאמה תא תוארל ולכות טירפתב

.ליעפ ןפואב םיגהנתמ ,יללכ ןפואב ,םיעיצמו םיקבאנ ,תורצוא םישפחמ ,

.וז תרוסמ ךישממ Navi Age iPlayer ,והשמ חתפל ךירצ דימת ןפדפד יקחש .וירחא רגפל ךירצ וניא ומצע ןטפקה ךא ,םיחלמלו תוניפסל החימצל םירו .הרגת םחליהל הנגה םינהנ םירחא ,הפקתה ךלהמב רוזעל תויוכיא המכ םא .ךלש דויצה תא ןכדעל ידכ קיפסמ הז ,םינייפאמה דחא תא דדחל ידכ ,םימ

.םיחדקאו ברח ,הפירש קבא ,םיחתותב דיוצמ היה אלא ,סרקה תודח לעו ףי

.ךממ תוחפ אל גישהל הייכז םיניינועמה םייתימא םינקחש דגנתמ התא יכ .ןויסינ שי רתוי בוט ןמואמ תויהל לוכי תווצהו ,יאבצ קשנב דיוצמ ןיט

.םישורדה םיבאשמה תשיכרו הריכמל תונוש תורוחס תלבוה ידי לע רשק םתי .הז עגרב ךירצ טלחהב התאש והשמ לע ליחתהלו ףסכ לש ןוגה םוכס חיוורה .יטמוטוא ןפואב רחסמ תוצקהלו יצה תא ביחרהל לוכי התא ,םישימחה המרל .תלמגתמ ,רתוי תוינויח תויוליעפ רובע רקי ןמז ררחשל ,םיפוחה ןיב די

.ןוחרקה הצק קר ,םינווקמ םינקחש לש תרושקתו הלועמ הקיפרג ,םירדהנ ם .תשגרמה הלילעה ילג ךותל ללצ רחאל ,ךמצעב ראשה תא דומלל ךירצ התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more