סימניות

ילש תונטקה תווחה

שמות חלופיים: ילש םינטקה םיאלקחה
.עשעשמ ןפדפד קחשמ אוה ילש תונטקה תווחה

.היינב תווח איה ילש תונטקה תווחה .תופש רשעב ןימז הז קחשמ

."םניחב קחש" לודגה םודאה רותפכה לע ץחל ;ךל קפסמ רתאהש תויטרפהו ם

.תולקת ןיאש ןבומכו ריהמ טנרטניאה םא בטיה םידבוע םיינרדומ בשחמ יק

.הב הצפח ךשפנש המ לכ ,יללכ ןפואב ,םילודיג לודיג ,רקב לודיג ,ןוני

.תונחב םתוא תונקל לוכי התא .רתוי וליפא תודוקנ ךל ואיבי םה ,בוט םהב לפטת םא .תוחוקל רתוי ךל ויהי ךכ ,םיינרדומה םינקתמב שמתשתש לככו רתוי הפי .םירבח םע דחי ןיינעמ רתוי הברה תויהל ךפוה קחשמה ,יעבט ןפואב !תילאוטריווה הווחב עגרית ,גונעת ךמצעמ לולשת לא

 

!ולעפהו ומשריה - ילש תונטקה תווחה