סימניות

ילש ישפוחה תויחה ןג

שמות חלופיים: םניח תויחה ןג יאמ

םירוק אל תונטק תויח - םניח ילש תויחה ןג קחשמ

.םייח אלא ,הנומתב אל םיריזחו םיסוס תוארל םידליל ןיינעמ הז ןכלו , .ןפג רמצ קתממו הדילג לוכאלו לספס לע תבשל ,הלסורקה לע בוכרל לוכי .דליה לש ותמשנ לע םיענ ןמיס ריאשתו רוכזת רשא ,תיתחפשמ השפוחל רדה

.ךלש דסממב לשממה לש תועטה תא ןקתל תוסנלו ,םחתמה ןיב הכילהה ךלהמב

.ילאוטריווה םלועה לכב םסרפתי םכלש תויחה ןגו ,הסונמ הרומל ובישקה

.םיישומיש םינבמו םייח ילעב רדעיה לע רוגסל םינווכתמ םה רשא ,תויחה .אלפנ םוקמ הזכ ןיטולחל קישה אוהש תיעדמה ותדובע ידי לע ףחסנ ךכ לכ .ותוא ןקתת התא לבא ,ירחסמ דירו םוש וב ןיאש וא

.לזרב םיבולכב טטומתהל אלו aviaries טטושל ישפוח ןפואב יכ ,םישדח ם .תיבב שיגרהל םהל םיצוחנ םיחונ םיאנת

:טירפתב םייח ילעב לש עפש שי .עבטב דמחמ תויח לש םיסחיה תא לוקשל ,ירופיצה לש םוקימה רובע םוקמ .דיצ ררועל אל ידכ ,םהלש ילאיצנטופה ףרטה דיל םיפרוט םישל אל ףידע

:חונב שיגרהל םייח ילעבל םורגל ידכ עצבל שיש םיירקיע םירוטק .םהלש םירבחל וצעי אלו ,ורזחי אל םה ,ךלש תויחה ןגב הז תא םיבהוא א .רשפאה לככ םיניינעמ םירבד המכ עיצהל ךירצ קר התא ,םירקבמה רפסמב י

.רשב ילכואו רשב ילכוא :םייח ילעבל םיניזמו םינייתש לש ןווגמ םג שי .יוליב רובע יביטקרטא יחוור םוקמל ותוא ךופהל ,םירזומ םיבשות םע ות

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more