סימניות

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure

שמות חלופיים:

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure םימוסק ינופ .דיינ בשחמב וא בשחמב קחשל לוכי התא .ריוצמ ןונגסב הריהב ,הפי הקיפרגה .תיפיכ הקיזומהו םייתימא םינקחש ידי לע תובבודמ תויומדה .םיכומנ םיעוציב םע םירישכמב וליפא קחשל לוכי התא ,הבוט היצזימיטפו

.My Little Pony םיקחשמה תרדס יצירעמ לכל רכומ הארנכ הזה םוקמה 100

.הרשכה רובעל ךירצ אוה לכ םדוק לבא ,ךתרזעל קקדזי ינאס ,רדתסי לכהש .קחשמב טולשל דציכ תוריהמב דומלל םכל ורזעי םיחתפמה ידי לע ונכוהש

.םייתורבחו םידמחנ דואמ שגופ התאש ינופה יסוס .ותוא ןגראל לק היהי אל לבא ,הנטקה הרייעה יבשות לכ תא חמשי תויחהל .הזה םוחתה לע הברה דומללו םימסק לש םישדח םיגוס דומלל ,ךלש תולוכי .יגיגחה גחל עירפהל ידכ םירבד לקלקמו תודוכלמ ןמטש חרוכ לעב אוה םי

.My Little Pony: A Maretime Bay Adventure יבחרב ןיינעמ והשמ הרוק .קחשמב תירקיעה הרטמה תא תוריהמב גישהל םכל ורזעי םלוכו רודיב הברה

.םינוש שובל יטירפ בוליש ידי לע ךלשמ ןונגס רוצ .הלש ןכדועמה הארמה תא ובהאי טלחהב ינאס לש םירבחה

.הז דומעב רושיקה לע הציחל וא Steam לטרופב רוקיב ידי לע החנהב קחש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more