סימניות

ילש םילוחה תיב

שמות חלופיים: ילש םילוחה תיב

Game תמדקתמ האפרמ רוציל ילש םילוחה תיב.

.ותוא ריכהל וחילצה רבכ םירמייג ינוילימ לבא ,דיאורדנא רובע עיפוה .םג ןימז הז ,ךלש בשחמה לש לודגה ךסמה לע תונהיל ףידעמ התא םא ,תאז .ילש טושפ םילוחה תיב םושיר םיעצומ םייאופר םירוטלומיס יבבוח .Facebook ךרד ותוא ןיזהל וא קחשמה לש ישארה ףדב דחוימ הדשב ךמש תא .הנבהה םע תויעב ויהי אל ןכלו ,יסור ירמגל אוה רצומה יכ םינקחשה תא .םירוהל םגו םידליל םג ןיינעמ היהיו ,םיאליגה לכל דעוימ אוה .תואצותה תא תעל תעמ תוושהל ידכ םהלשמ האפרמ חתפל החפשמה ינבמ דחא

.תוחותפ םיכרדה לכ ינפל תיאופרה הטיסרבינואה תא םייס רשא טנדוטס הת .חתפמה תאו סיטרכה תא םש אוה ובש ,ובסמ הליבח הלגמ התא ,התיבה עיגמ .ונממ קר אוה חתפמה תאו ,יאופר זכרמ לש קנע ןיינב לומ ךמצע תא אצומ

!םיבס שי ,ןכ .ךל וצקוהש דמחנ רזוע ךל שי ,לוהינ בצמב םג אלא ,האופרב קר אל ,ליח .דובעל ליחתי הנבמהש ידכ תושעל ךירצ המ הארתו גיצת ,ינוגראה ךילהתה

.המישמ וא ץועיי ,שדח עדימ איקהל תובורק םיתיעלו ,םלעיי אל רזוע ,ה .רבד ןיידע ןיא רשאכ ,הלחתהב דחוימב ,תופיצרב דובעל ךירצ התא .םרובע תופורת אוצמל תושדח תולחמ תורשע תולגל ולכות ,ילש םילוחה תי .המיענ הביבס םג אלא ,תולולג קר אל שרוד לפוטמה לש תוששואתהה יכ רו .הליעי רתוי הברה ולש תוששואתהה ,חונב שיגרמ לפוטמה רשאכ .םירדחב תוחונ רוציל תוסנל ,הז תא רוכז .הרואפת לש םינימזה םיטירפה תא רחבו תילאוטריו תונחב רקב ,תאז תושע

.דחפ אלו ךויח םורגל םה ,iPlayer ילש םילוחה תיבב .ןוראווצ אפור ךירצ אוה ,שאר באכ שי הלוחל םא ,המגודל .ןכ םג ומייקתי" ןורגב ילי'צ"ו "חרק תופכ" ,"תוקלקלח תואיר" ןוגכ ם .המידק שגרמ קחשמ לש תועש הברה שי יכ ,תולגל ידכ ,םתוא חולשל אפור

.רתוי רחואמ רתוי רקי הנתמ לבקל תנמ לע םתוא ףוסאל לבא ,דימ םתוא ח .םיכירצ םהש המ תא ןיבהל ךל ועייסי רשא ,תורעהו םהלש תובשחמה תא תו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more