סימניות

ילש תיבה בכוכ

שמות חלופיים:

My Home Planet אוה RPG דיאורדנא םע םידיינ םירי .תוברק ךלהמב םיטקפאו היצמינא םע ריוצמ ןונגסב דואמ הריהב ,תידמימ .םמעתשהל םינקחשל ןתית אלו הנהמ הקיזומה ,בוט ילוקה קחשמה

.הגשהל םילק ויהי אל ךכל םיבאשמה לבא ,הצור התאש ומכ הז תא השעת 10

.םיפיט ולבקת ןכלהמבש ןומיא תומישמ רפסמ וניכהו םיליחתמל רוזעל וסי .קחשל ליחתהל לכות ,תויסיסבה תויונמוימב טולשתש רחאל

.םינוש חמוצהו יחה םג ,םינוש ריווא גזמ יאנתב לועפל ךירצ התא ;םמעש .םינייפאמב םילדבנו תונוש תוקיטקטב םישמתשמ םג םחליהל ךירצ התאש םי .תונתשמ תוביסנל ךלש המיחלה ןונגס תא ןמזה לכ םיאתהל ךרטצת ,םלוכ ת

.רישכמה תורדגהב וזה הנוכתה תא תיבשהל ןתינ ,ףסכ תרומת תושיכר עצבי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more