סימניות

MonstersArmy

שמות חלופיים: MonstersArmy

MonstersArmy Online - רנא'ז ינוידב קחשמ היגטרטסא ססובמ ןפדפד יבורמ. .םיבאז םידפרע ןיב קבאמה תא רוצעל אל ובש םלועב ךמצע תא אצמת התא .הרק רבכ הז ךתיא קחשל ימרא תוצלפמ ליחתמ התאש עגרב ,הרקמ לכב לבא ?תושעל לוכי התא המ לבא ?הרק הזש בוט רתוי ילואו - הלאשה תא ךמצע תא לואשל ליחתהל וליפא רבד לש ופוסב

.ימרא תוצלפמ םושיר תא רבוע התאש עגרב ךל ןימז היהי הז לכו .ידמל טושפ ךילהת - ןובשח תריצי .MonstersArmy Online תונהיל ןמזה הז .דחא לכ טעמכ תושעל ול תורשפאמ תוכומנ תכרעמ תושירד ,בגא !המידק ךל זא

.תוריהמו בר חוכב ןחינ רשא ,םיטקניטסניאה הבגומ ןמרפוס - באז םדא ,הלילה לש ידוחי .םתונוילע לע הז ןפוד אצוי םלועב םימחלנ םיבאז םידפרע הז .תושדח תויונמוימ לש חותיפ ,היינב ,רקחמב קוסעל ןמזה לכ םג אלא ,ךוסכסל סנכיהל דח .דדומתהל ןכומ התאש שיגרמ התאו רתוי םישרמ תויהל רבד לש ופוסב ךלש תוחוכה

.םיפוחד םיניינע תחקל דימ ךירצ התא ,אל ךיא לע תובשחמ הברה ךכ לכ .תחא תבב אל ,ןבומכ .ךלש חטשב ונביי הלאה םיצפחה לכ הגרדהב לבא .רתויב םירקיה םיבאשמה ןיב םה ורותב בהזה תאו םעה תאו .דוש םע םינכשה תא ףוקתל קיספי אל דחא ףאש ךכ ,רשוע קיפסמ םהל שיש בשוח התאו ,קיפ .טקשב בשת לא זא

.םישרפ תודיחי םילגר ליח ,סטומ תודיחי ,תודחוימ תודיחי ןוגכ תודיחי לש תוצובק רוצ ?םימישרמ !הז לכ תא להנל המכוחה תא שיש רקיעה ,ןוכנ הז

.תודחוימ תולוכי ףושחל םיעייסמ םה .תוקיטקט הליבחה תאו ,ףלוו ףלוו ,סומרות בער תתיבש תתחפה תוגרודמ באז ישנא לש תלו !דיתעב התא יכ הלאה תויונמדזהה תא גישהל הסנ !רישע יאנפ חיטבהל ידכ וישכע םיקחשמל ךשמה !החלצהב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more