סימניות

תוצלפמ ריצק

שמות חלופיים: תוצלפמ ריצק

Monster Harvest תוצלפמ תווח קחשמ אוה. .םייסאלקה םיקחשמה יבבוח תא חמשתש הדמחנ םילסקיפ תקיפרג קחשמל

.םירידנ םילולבש תרזעב הארמל תודומח תוצלפמל םיחמצ ךופהל חילצהו הק .ולש הדבעמה ביבס ןטק בושיי חמצש דע הלודג הכ התייה החלצהה .הווחב לופיט ידי לע ריעה תלומהמ ןמז קספ תחקל םכתא ןימזמו רקחמב ן .ידוד לש הווחל םיכלוהו םימיכסמ ונחנא ריעב םירג ,רדתסהל ידכ הלכאו

.קיחצמו בל בוט הארנ אוה לבא ,עגושמ תצק הארנ אוה ,בהלנ דואמ ןעדמ .הווחה תא להנל ךיא ונתוא דמליו םיניינעה ךלהמל ונתוא שידקי אוה ןכ .םינוש ןוזמ ירצומ םירצויו תוקרי םילדגמ ונחנא ,תכבוסמ אל הדובעה .ךומסה רפכב םישורדה טוהירהו דויצה תא םינוק ונחנא .תוריפו תוקרימ תוצלפמ םיאיבמ ונחנאש אוה רתויב ןיינעמה רבדהו .םייח ילעב תפלחה ידי לע ןוזמ ונל םיאיבמ הלאה םירוציהמ קלח .קחשמה םלועב עונל לק רתוי הברה הז תא ךפוהש המ ,בכר ילככ שמשל םיל .םירידנ םירמוחו םיטירפ לש ץוליחו םיכובמ רקח ךלהמב ונלש םיניגמה ו

.םמצעב לכה ושעי תוצלפמ שאר ירמוש .ורותב האלה ןכו ,ומוקמ תא ספות אבה ,םהמ דחא לש םייחה רמגנשכ

.ןמז ךרואל ךתוא קיסעי הזש ךכ ,םיגוס 72 דע ןאכ םתוא רוציל ןתינ .הנהמ תוליעפ תויהל לוכי תורעמ רקח םגו

.ימשרה רתאב וא Steam לש םיקחשמה שרגמב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more