סימניות

יתוכלמ ירלולס

שמות חלופיים: לאיור ירלולס

Mobile Royal היזטנפה םלועב םייגטרטסא תוברק - ישיאה בשחמב .הרידא הכלממ יטילשמ דחא תויהל .רבע לכמ םיפקותש םייח ילעב ינומב םחליהל .ביואה תא סיבהל ידכ ךלש םייטקטהו םייגטרטסאה ןונכתה ירושיכב שמתשה .שמשב המוקמ לע תמחלנ הפמב הכלממ לכ ,ורכז !םכל וכיח םלוכ ,רוביג ,ורהמ

.ברקב הנוש אוה ,ןידלפ הז - רונרבמ הרזעל ופצ .ברקל ףרטצהו תורישל ותוא חק .ביואה רוביגו תודיחי םע תומחלנ רוביג ידי לע תולבומש ךלש תודיחיה .תוידוחיי תולוכיב םג שמתשהל ולכות ךכ םשל ,םתוא סיבהל םכילע ,חצנל .שא רזפמה יתמצוע רוצי - קחשמל תירפיא תא סינכמ ביואה לבא ,חצנמ הת .סיבהל ידכ ךלש ןוקרדה חוכב תוריהמב שמתשה

.הריקעה ןבא לא רובע ןכמ רחאל .םישדח םייתמצוע םירוביג ןומיזל םינבא גישהל ולכות ,ןוחצינ ידי לע .ונלש ןושארה ברקל םיסנכנ ונא ."ברק" לע ץחלו ןוקרדה לש טהולה חוכה תאירק תא ,הז הרקמב ,ךלש תידו !רתוי םיעורג םה - םידדושה םע ונתוא םילבלבמ ,םהיצפח תא ריזחהל וצר .תמלשומ הרוצב ומצע תא הארה בוש ונלש רוביגה .אבצה קוזיחבוu200bu200b הקפסאב הרזע םג ומכ ,ברקל םכילייח תא םילי .םיבצמ לש בחר ןווגמב ןורתי גישהל ידכב םירוביג רתויש המכ ףוסאל וס

.ךלש םילייחל תרדהנ האפרמ היהתו רמוכ איה .קחשמב םהמ 30 שיו ,ברקל םירוביג העברא דע תחקל ןתינ לכה ךסב

:םהבש ןיינעמה .ותוא הדחיא ךכבו ,ףתושמ ביוא המעל קינעהל ידכ בחרה בצמל התנפ איה .םעפ לש םיכוסכסב דחוימ ןיינע הליג ,הנידמב םירוטנמה בטימ םע דמל א .וכלמל יוארה שרויה אוהש חיכוהל הסנמ אוה ".םידש גרוה ינא" ,דחא טפשמ קר עומשל לוכי התא הנממ ןכל .קדצו הנגה איה ותבוחש ןיבמ אוה .הזל חוכ ידמ רתוי ול שי .המולעת רדגב ןיידע ןה תויתימאה היתונווכ .יואר גיהנמ תשפחמ איהש תועצה שי לבא .םידדוב םירקמב ישומיש םהמ דחא לכ .ברקב הווש ךל היהי אלו המכוחב םתוא בלש

:הז תא תונבל ךירצ התאו ;םעפ לכב אפרל ןתינש םילייחה רפסמ תא לידגהל ותוא גרדש ;רקחמה תוריהמ תא ריבגמ התא הז רופישב ;םינגומה םיבאשמה רפסמ תא לידגת ,הז רופישב ;יברמה הדקפהה לדוג תא לידגהל ידכ ותוא גרדש .תינמז וב ןמאל ןתינש םילייחה רפסמ תא לידגהל ידכ םתוא גרדש

.רוטלומאהמ תורישי קחישו קחשמה תא ןקתה זאו ,ךלש בשחמב Bluestacks

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more