סימניות

7 םסקהו םסקה ירוביג

שמות חלופיים: / mmh7 ,7 םסקה לע םירוביג ,7 םסקה ירוביג :ךותמ 7 הנומת
.ךלש לרוגה תריצי :7 םסקו םסק לש םירוביג קחשמ

09 2015 .10 תב התיה תירסיקה הוח לש תושקנתהה תעש רשאכ ,6- ו 5 םיקלח לש הר

.הכלממב רפסמה תא רפוס אל ,ורכשנ םה הבש ריעב תורישי יולת םרפסמו , .םירוצי ריבעהל לוכי התא תורייש תרזעב ,ישימחה קלחב ומכ

:תומרל םג ומכ ,רפס יתב 12- ל םיקלוחמ םה .תונמוימה תא שוכרל וא ,המרב ,אבה רפסה תיבל השיג לבקל ידכ תולבל ן

.תונוש תועיס יגיצנ לש לצ תצעומ סנכמ אוה היעבה תא רותפל ידכ .םהלש םעה ירוביג לע תודגאה תא עמשש רחאל ,םיצעוי םע שגפיו ,םינייפ .ןסיסב לע תילרוג הטלחה טילחהלו ,תונקסמ קיסהל ןאוויא לכוי וז ךרדב

:םג ןימז .םימיוסמ םירוציה רפסמ תא לידגהל םילוכיש םינבמ יבגל ל"נכ

.םיעוריא לש תוחתפתהה תונהיל הפמו טפירקס רחב ,רתוי םיביהרמ םיעורי .טנרטניאב םינקחש רגתאל לוכי התא ,בשחמב Magic 7 ו Might לש םירובי

1 3 GHz וא AMD םונפ II X4 955 @ 3. 2 GHz 1 1 GHz וא AMD FX-6100 @ 3. 3 GHz
 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more