סימניות

שאר ןוינימ

שמות חלופיים:

Minion Rush םידיינ םירישכמב קחשל תודומח תויומד .ריוצמ ןונגסב ,הריהב ,הלאכ םיקחשמל האיכ ,הקיפרגה !המיהדמ הריווא םירצוי וידוא יטקפאו ,דחא לכ דדועל הלוכי הקיזומ

.םילושכמה לכמ תוחפ ול תפכיא אלש ,ןוינימ רפוסל ךופהל ךל ורשפאיש ת .ךשמהב םכל וכחי םיפסונ םיבר םינחבמו בר ןמז דמעמ קיזחמ אל הזה לעה

.תודוכלמו םילושכמ לש טס ,ידוחיי הארמ שי םוקימ לכל .רשפאה לככ ריהז תויהל ךילע ,שדח רוזאב ץורמב קלח חקול התאש םעפ לכ

.ןוכנה ןמזב ךלש יפואה תא תיתועמשמ קזחל ךל ורשפאי הלאה םיפיה תורי

.םיפסונ םיסרפבו םיידוחיי שובל יטירפב תוכזל ולכות םהב םישדח אשונ

.ןווקמ אל בצמב קחשמ התא םא םג םינימז םיראשנ םימיוסמ קחשמ יבצמ 10

.יתימא ףסכב וא קחשמב תועבטמב תושיכר עצבל רשפא .תוחנה ספספל אל ידכ רתוי תובורק םיתעל תונחב רקבל ףידע ,ןכדעתמ רח

.םינוש םיאשונ לש תושדח תועוצרו בוציע יטירפ ,אשונב םידגב דוע םיאי

.חטבומ טעמכ ךלש םינפה לע ךויח ,קחשל ליחתמ התאש עגרב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more