סימניות

Minion Raid: Epic Monsters

שמות חלופיים:

Minion Raid: Epic Monsters אוה RPG ןפוד אצוי ירפסומט .דיאורדנא םע םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .ןפוד תאצוי תיארנו ,ריוצמ ןונגסב ,תינועבצ תידממ-ודה הקיפרגה .קחשמב תרדוק קוניצ תריווא רוציל תרזוע הקיזומהו ,בטיה יושע ילוקה

.ברקה הדשב םימחולה וגהנתי דציכ קודבל ליבקמבו ,םיפיטל תודוה םידקפ .םילבנ ידי לע ודכלנש םיכובמ ךרד ןכוסמ עסמל םכלש הילוחה תא חולשל

.טנרטניאב םינכומ תונורתפ אוצמל וא ,חצונמ יתלב תווצ ביכרהל ,ךמצעב

.PvE בצמב םיפתושמ םינייפמקב קלח תחקל וא

.םישדח םינכתו אשונב םיעוריא םע םינוכדע םימסרפתמ ,םיגחה ינפל .תיטמוטוא ןכדעתי קחשמהש דע ןתמה וא ,ינדי ןפואב תושדח תואסרג שי ם

.קחשמב עבטמב וא יתימא ףסכב תושיכר רובע םלשל ןתינ .ןמז רתוי תצק חקיי רבעמה הז הרקמבו ,ףסכ איצוהל ךירצ אל התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more