סימניות

הכלממ גוזימ

שמות חלופיים:

Mergest Kingdom םיטקייבוא גוזימ לע לזאפ קחשמ א .ןפוד תאצוי הרוצב טרופמ םלועו הייפהפי תריוצמ הקיפרג וארת קחשמב .בטיה יושע לוקה ,תממורמו הזילע הקיזומה

.ולשמ םיידוחיי תושלוחו םירושיכ שי קחשמה יבשותמ דחא לכל ,םיליגר ם .ןובשחב תאז וחק

.ךירצ התאש המ לכ תא לבקל ידכ ךרד לכב טירפ לכ בלש

.תומישמ תמלשהו תוניינעמ תודיח ןורתפב וזבזבת ותוא ,ןמז הברהל וקקד

.היהי הז המ טילחמ התא קר .םהלש םינפב ודייטצהו םכמעט יפל םיתב ונב .הניגב רתויב םייטוזקאה םיחמצה תא ולתש

.יתימא ףסכ רובע קר יתרוסמ ןפואב ןה רתויב תוושה תועצהה ,קחשמה עבט

.וז הפוקתב קר םינימזש םיידוחיי םיסרפ לבקלו תויורחתב ףתתשהל ןתינ

.גוזימל םיטירפ רתוי וליפאו םישדח םירוביג ,הפמב םיפסונ םירוזא 100

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more