סימניות

סילא דנלגרימ לש הקתפרהה

שמות חלופיים:

Mergeland Alice's Adventure םיצפח גוזימ לע ל .םידיינ םירישכמב קחשל לוכי התא .תיתימא הרוטקירק ומכ תינועבצו תטרופמ הקיפרגה .תיפיכ הקיזומה ,הלועמ לוקה

.לורק סיאול לש רפסב תוראותמה תויומדה לכ תא ושגפת קחשמה ךלהמב 100 .דעצ לכב םיאצמנ םיסינ ,םש ירשפא יתלב אל רבד םוש ,דואמ ןיינעמ םוק

.ןמז הברה חקיי אלו ןיינעמ היהי הז ,הכרדה םילשהל ךירצ התא ,Mergel

.הזה לפרעה תא רזפל ולכות םיצפח גוזימ לש םסקב שומישו תומישמ תמלשה

.עסמל םישורדה םיטירפה תא גישהל ןמז רתוי חקיי

.ותוא םילשהל ןמז חקול .םיקחשמ ינימ קחשמ ידי לע תלעות םע תולבל רשפא הזה ןמזה תא

.ןויסינ תודוקנ רובצלו רתוי רהמ תומישמ עצבל הסנ

.תרחא דבוע ןויגיהה ,הזה אלפומה םוקמב לבא ,ןויגיהל תנתינ הניא םיט .םגישהל ןתינ םיבוליש וליא תרזעב ןיוצמ םיטירפה לע עדימב

.קחשמה תבהא לע ךתוא למגתל םיסנמ םיחתפמה ,ךכיפל

.םכל תוכחמ םייתנוע םיגחל תושדקומה תוניינעמ תויאשונ תויורחת 10000 .ךרע ירקי םיסרפ ללש דועו יגיגח חור בצמ תריציל םיידוחיי םיטושיקב

.תוריכמ ימי שי תובורק םיתעל .יתימא ףסכ וא קחשמה עבטמ םע תושיכר רובע םלשל לוכי התא .רהמ רתוי תצק קחשמב ךלש המרה תא תולעהל תונמדזהה תא ךל ונתי םה סו

.רלולס יליעפמ לש יוסיכ םהב ןיאש תומוקמ ןיאו טעמכש בוט

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more