סימניות

תופשכמ גוזימ

שמות חלופיים:

Merge Witches םיטירפ גוזימ אשונב תודיינ תומרופ .הלועמ תוכיאב תריוצמ הקיפרג הארת ןאכ .הב רדסב אל והשמ םא ךלש חורה בצמ תא רפשל רוזעת הקיזומ .בטיה תועימשמ קחשמה תויומד

.בושייה יבשות לכ לע יתמצוע ףושיכ וליטהו םינבמה לכ תא וסרה םה .םיבשותה תא הבזכאה ןכל םדוקש רחאל ,התייהש הממ רתוי בוט וליפא ריע

.רתוי בוט הז תא השעת ,ךלש ןוימדה ידי לע קר לבגומ לכה

.ןהמ 600-מ רתוי שי ,םישרמ תופסונה תומישמה רפסמ

.ךלש בוציעה תופדעהל םיאתמש הארמ םלועל ןת

.קחשמב דחא םוי וספספת אל םא םיפסונ םילומגת ולבקת שדוחו עובש לכב

.אשונ יפל םיטושיקו םיידוחיי םיסרפ םכל וכחי ולא תויורחתב

.יתימא ףסכ רובע ןהו קחשמב תועבטמ רובע ןה תושיכר עצבל ןתינ .וז ךרדב םתדובע לע םיחתפמל םג ךתדות תא עיבת ,ןטק םוכס איצוהל טיל

.לדגו ךלוה קחשמה םלוע םוחת ,ףסונב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more