סימניות

המחלמ גוזימ

שמות חלופיים:

Merge War ו ן'זויפ טירפ ,םירנא'ז ינש החלצהב בל .ןיינעמ הארנ הז ,יטסילמינימ ןונגסב תשפנומ קחשמב הקיפרגה .החונינ הריווא תרצוי תימיטפואה הקיזומהו ,בטיה תועמשומ תויומדה .המוסקה ץראה תא שבכש עורל דגנתהל ידכ רתוי דוע םיקזח םימחול רוציל

.ךמצעב קחשל ליחתהל לוכי התא ,רצקו ינשלופ אל ךירדמ תרבעש רחאל

.ויתונוחצינב הפצו ךלש אבצה תא רוצ

.תוידדצ תומישמ ןהו הלילע ןה ,תומישמ הברה םילשהל ךירצ התא הז ליבש

.ותיינבל םיבלשב םיטירפ רתוי רבחל ךרוצ היהי ךכ ,רתוי לודגו בכרומ

.תונורחאה תומרב קר םיחתפנ רתויב םיקזחה םישחלה

.רתויב ןפודה תואצוי ברקה תודיחי תופתתשהב םישחרתמ אילפהל םיביהרמ

.רתוי דוע בידנ סרפ ולבקת ,םימי וספספת אל םא ,עובשה ףוסבו ,ךרע תו

.רתוי הנימז היהת אל וזה תונמדזההש ןכתיי ,םירחא םינמזב

.תומיהדמ תוחנה םע םיעצבמו םיעצבמ שי תובורק םיתיעל ,ףטוש ןפואב תו .קחשמב םתדובע תא ועיקשהש םיחתפמב ךומתל םג אלא ,קחשמה לע לקהל לוכ

.םירופישו םייוניש םישענ ךכל ףסונב ,םישדח םיטירפו םירוביג םיפיסומ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more