סימניות

!םסק גוזימ

שמות חלופיים:

Merge Magic! !אילפהל רכממ לזאפ קחשמ .ריוצמ טרסב הפוצ התאש םשורה תא לבקמ התא םימעפל ,תינועבצו הפי ,רי .תויומדה לכל בוט לוק קחשמו הנהמ הקיזומ שי קחשמב .קנע היזטנפ םלוע רוקחלו תודיח רותפל וכרטצת ןאכ

.םיצע וליפאו םיצפח ,םייח ילעב ,םיחמצ לכ בלשל ךל תרשפאמה הנתמ תוש .םכח תויהל ךירצ התא ,הלק המישמ וניא םוסקה םלועה יופיר

.רתויב םימיהדמה םייח ילעבבו םיחמצב ותוא ואלמ .הניגל םימיהדמ םיבשות רתוי דוע גישהל לוכי התא ,דחיב לכה תא םיביכ

.םיטירפ לש םינוש םיגוס 500-מ רתוי רוציל ךירצ התא קחשמב יכ ,ןמז ה .חילצמ התאש ינפל רובעל ךירצ התאש םינחבמ 80-מ רתוי

.םוי לכב קחשמב בר ןמז תולבל ךרוצ ןיא .ךלש ןוצרב יולת לכה ,םויה לכ וא תוקד 5 קר קחשל לוכי התא

.דיחפמ ךכ לכ הארנ אל םוסקה ןגה תא הסכמש הללקה לפרע וליפא ,םכל חט

.םכתא ורצעיש ךכב םלועב עוגפל וסני טלחהבו תוימומרע ןה ,תולפאה תופ

.תושיכר עצבל ךרוצ ןיא ךא ,םתדובע רובע םייפסכ םילומגת לבקל וחמשי

.ךלש םוסקה ןגב םימיהדמ םירוצי רתוי דוע גישהל לוכי התא .עשרה תוחוכמ ףשוכמה םלועה תא ררחשלו ירשפאה םדקהב הללקה תא ריסהל

.הז דומעב רושיקה לע הציחל ידי לע Android-ב םניחב דירוהל לו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more