סימניות

םינג גוזימ

שמות חלופיים:

Merge Gardens םידיינ םירישכמל גוזימ לזאפ קחשמ .ךכל תמרות הרוטקירק ןונגסב תינועבצ דואמ הקיפרג ,המיענ העיגרמ הרי .בטיה תרחבנ ,תינשלופ אל הקיזומ .תיתואיצמ הרוצב תועמשומ תויומדה לכ

.יארפ ךבס ןיב השוטנ הזוחאב רג אוה

.דמוע אוה וילע שרגמהו תיבה האריי דציכ טילחמש דיחיה התא ,ץופיש תע .םיטיהרו םיצפח לש םיעבצ יבוליש םג ומכ ,םינפה לש ןונגסה תא רחב .םכנוצרכ הניגב םיחישו םיצע ורדס .םכיניע תא חמשי םהלש הארמהש ךכ תיבל תובורקה תוגורעב םכתריחבל םיח

.הניגב םייביטרוקד םינולספ וא ,םהידעלב רשפא יאש םילכ

.םיישומיש םיטירפ םע םיסרפ תספוק ואצמת הסינכל םוי לכב ,ףסונב

.םייתימ םירוצי לש םלש ףסוא איבהל לוכי התא םהמ

.תעל תעמ תונכדעתמ תועצהה

!קחשמה לש אלפומה םלועל וללצת דימו ,םירעשה תא רובעל קר קיפסמ הז

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more