סימניות

תיב בוציע - החפשמ גוזימ

שמות חלופיים:

Merge Family - House Design תניינעמ הלילע םע ל .ריוצמ ןונגסב הפי קחשמב הקיפרגה .בטיה הרחבנ הקיזומה ,ההובג תוכיאב אוה לוקה קחשמ

.רבילוא ששה ןב הנבו רקסוא הלעב םע תוגאד ירסח החפשמ ייחמ התנהנ יט .דחא ףאמ דרפיהל ילבמ ירותסמ ןפואב םלענ רקסוא יטייק לש הלעב ,הרזח

.רתאה תא רדסלו עוערה תיבה תא םקשל םהילע ,הרק המ ןיבהל ידכ .ול הרק קוידב המו רקסוא םלענ ןכיה ורפסיש תויאר ףוסאל ךרטצת יטייק

.ותומלעיה רחאל רקסואל הרקש המ דוס תא הגרדהב ךל הלגת ןהמ תחא לכש

.הככ קחשל ןיינעמ רתוי וליפא הז לבא ,תינויגה תיארנ דימת אל רחא וא

.רהמ ךכ לכ היהי אל הז לבא

.קחשמב םלש םוי תולבל וא תוקד שמח קר קחשל לוכי התא .םעפה קחשמב עיקשהל הצור התא ןמז המכ יולת לכה

.תאז תושעל ךרוצ ןיא לבא

.ןמזה לכ םיעיפומ רחא ןכותו תושדח תומר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more