סימניות

תודגא גוזימ

שמות חלופיים:

Merge Fairy Tales תודיינ תומרופטלפל גוזימ לז .ריוצמ ןונגסב ןפוד תאצוי הרוצב תינועבצו הפי הקיפרג קחשמל .תיתואיצמ הרוצב בבודמ קחשמל תונתינה תויומדה לכו תיפיכ הקיזומה

.קחשל ליחתהלו לכה ןיבהל לכות תוריהמבש חינהל ריבס

.ךנוצרכ המדאה תיינב ידי לע רתוי דוע םדקתהל הצור התא םא ךכל ךבל ת

.חונ אלו קיר םוקמ היהת םכלש הכלממה םהידעלבש םירחא םיצפחו םירשג ,

.קחשמה לש תישארה הלילעה תא חכשת לא לבא

.םישרמ ףסוא הנבתו ןמז קיפסמ קחש

.םירחא םינמזב םינימז ויהי אל םיסרפש ןכתיי ,םינוש םיעוריאל תושדקו

.קנע תוחנהו םיעצבמ שי תובורק םיתעל .יתימא ףסכב שוכרל ןתינ רתויב םירקיה תא ,קחשמב תועבטמ םע השיכרל ם .םנמזו םתדובע לע םיחתפמל הדות עיבמ התא ,תונחב תושיכר עוציב

.ןמזה לכ תופסוותמ תוקיחצמ תויומדו ןכות דוע ,תושדח תונוכת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more