סימניות

םילשמ גוזימ

שמות חלופיים:

Merge Fables הנהמ לזאפ קחשמ אוה. .ןפוד תאצוי הרוצב תינועבצ תריוצמ הקיפרג הארת ןאכ .בוט קחשמה לש דנואסה

.קחשמה יללכ תא ךל וריבסי םיחתפמה הבש ,הרצק הכרדה ךל הכחמ ,Merge .םהיניב רתויב ןיינעמה תויהל יושע הז לבא ,םיטירפ גוזימ לע םיבר םי

.םינוש םיגוסמ ךרע ירקי םיסונוב לבקל ידכ דחי םתוא בלשלו םיפסונ םי

.םירחא םיבאשמו ץע ,םינבאל קקדזת ,היינבל .הריקחו יוניפ ךלהמב םתוא גישהל לק .ךלש הירוטירטה תא ביחרהו יאהמ קלח לע לפרעה תא רזפת טושפ ,םהשלכ ם

.םיאולכ םה םהב םינטק םיקתוע רפסמ רוביח ידי לע ףושיכה תא ריסהל ךר

.רתוי דוע הנהמל קחשמה תא וכפהיש תומישמ לבקל לוכי התא ,םש התאשכ

.םוי ידמ קחשמב רוקיב רובע ךרע ירקי םיסרפ ךל וקינעי םיחתפמ .רתוי דוע תניינעמ הנתמ ולבקת עובשה ףוסב ,םוי ףא וספספת אל םאו

.וזכ תונמדזה דוע היהת אל ילוא יכ ,הלאה םיטירפה תא גישהל תונמדזהה

.יתימא ףסכ רובע ןהו קחשמה עבטמ רובע ןה םיניינעמ םירבד הברה תונקל .םוי ידמ תונכדעתמ תועצהה .השקה םתדובע לע תילכלכ םהל הדותו םיחתפמב ךומתת ,ףסכב תושיכר עוצי

.תונבל ןתינש םינבמו םיטושיק רתוי דוע ופיסוה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more