סימניות

Master of Orion

שמות חלופיים: Master of Orion

Igra Master of Orion. .םוקיה ינפ לע םיבכוכה ןוטלש תא שובכל

.םיירלופופ עונלוק ינקחש ועיבה םיקחשמה תויומד לכש הדבועה איה תידוחיי הנוכת .היבשותמ םיברו 3D םוקי תריצי ,םמצע לע ולעתה הנורחאה הסרגה לש םירבחמה ,הנושארה

.םהלש היסקלגה םבולישו ,םירחא הבר התעפשה תא ביחרהל ולכוי םינקחש ,ץראה רודכ לכ ת .רתויב ההובגה המרב קשמה תא איבהלו היישעת חתפל ,חצונמ יתלב ללח יצ תונבל רשפאת ה .ןוילע ךולמי יכ הלודג הכ העפשה לבקי וא ,םוקיב דדוב עזג תויהל ,םירחא םימע דימשה

.םוקיב תונוילעה לע םחליהל וכרטצי םלוכ ,קפס אלל לבא ,תושלוחהו תוקזוחה ,הלשמ הקו .חוקל קחשמ אוה הז יכ ,תינכתה תא דירוהל ךרוצ Master of Orion לש יטסטנפה םלועל ף .םכח טילשכ םהייח תא םידיקפמ םה ימו םחליהל וכרטצי םה םניגבש םישנאה תא רוחבל לכו

Vindovs הלעמו תיעיבשה הסרגהמ ,הלעפה תכרעמ.

:ןוגכ ,תואשרה המכ וליפאו םדקומ השיגה תוכז תא ןתונ הז ,םויה ונכתיי ךלשמ

.העפשהה לגעמ תבחרה ,תורחא תכל יבכוכ שובכל ללח יצ רוציל ליחתמ שמתשמה ,הקזח היסק .הקזח הנגה תונבל רשפאמ םיניוול קיזחהל םירוגמל תרחא תכל ותכיפהו קר טלתשהל לוכי .ןוירוא לש קחשמה טילש לש תטלחומה הטילשה איביש המ הז ,המחלמב חצנל םיקזח םייטמול

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more