סימניות

Mass Effect לש תידגאה הרודהמה

שמות חלופיים:

Mass Effect Legendary Edition לש םוקיהמ תמסר .הז תא לוקשל הווש םצעב יכ ,ןושארה קלחב טלוב יכה הז לבא ,םייונישל .דרפש ןו'ג דחפ רסח םחול תושארב הנטק הדיחי שארב םיביוא ינומהמ היס

.ירשפא היה אל הז תשדוחמה האצוהה ינפל ;שודיחב רבודמ ןושארה קלחב

.ישילשה קלחה ומכ רתוי תויהל ךפה אוה ,רפוש קחשמה .רתוי הלקל הכפה תונווכה תכרעמ

.תוחונ רתוי םע קחשל ךל רשפאמ הזו רהמ ךכ לכ םיממחתמ אל וישכע קשנ .טלקמל דימ רהמלו יטמוטוא הבורמ ןיזגמב תוריל ךירצ אל התא וישכע .רתויב בוטכ ינשה קלחה תא םיבישחמ םיבר ךא ,יוניש אלל טעמכ רתונ קח .םייתועמשמ םייוניש עצבל אל וסינ םיחתפמהש הביסה הארנכ וז

.תילמיסקמה ישוקה תמרב רתוי ןיינעמ קחשמה .היגולירטה לש ןורחאה קלחב רתוי בר ןמז ראשיהל םכל ורשפאיש ,תומישמ

.קחשמה לש םוקיה תא םיסלכאמה םינימה לכ תא םג אלא ,תושונאה תא קר א

.תוניצרב הלגלגתה םיחתפמה לש היזטנפה .תויטנגילטניא תוזודמ וליפא שי ,םדא ייומד םה םיעזגה לכ אל

.קחשמה לש רתוי םירחואמ םיקלח לע עיפשהל תולוכי לבקמ התאש תוטלחהה

.קשנ ילכ לש םיגוס רפסמ םנשי

.םיידוחיי םינייפאמ תויהל םייושע םינוש םיעפומל ,ףסונב .רתוי יטיא שא בצק םע לבא ,קחרמל קזנ רתוי םימרוג ,ךפיהל וא ,בורקמ .םירחא קשנ יגוס םע רבד ותוא

.םיטובור דגנ דחוימב ליעי רשא ,למשח וליפאו שאב ףסונ קזנ םע דדומתה

.המר הלעתש לככ םהלש תונורשיכה תא רפשל םג לוכי התא

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב וז הרודהמ שוכרל לוכי התא

!הברהב ורפושו ונקות םיירקיעה םימגפה לכ !ךל הכחמ הזה אילפהל שגרמה רופיסה ,וישכע רבכ קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more