סימניות

טסווק םונגמ

שמות חלופיים:

Magnum Quest לש יסופיט גיצנ אוהidle1000 .דואמ הפי תיארנ הנומתה ,בוט טוריפ ,הלועמ קחשמב הקיפרגה .היזטנפה םלועב תוברקל םכלש םימחולה תיילוח תא וביכרתו וחתפת קחשמב

.םיניינעמ םירבד הברה ואצמת קחשמב .םירחא םינקחש לש תודיחי םע םג ומכ ,םיימומרע םיביוא םע תוברק .םיקוניצב םינוש םיצפח לש ץוליח .סוב תוברקו םיבאשמל תוטישפ

.תיפיצפס העיסל ךייש רוביג לכ

.םיפסונ םיסונוב ויהי ,העיס התואל םיכייש הצובקב םירוביגה לכ רשאכ .םיכרד שולשב חתפתהל םילוכי םירוביג .תומד לכל תוידוחייה תולוכיה עבראמ תחא המר תולעל אוה ןושארה .םינייפאמב היילע ןתונ הז ,המצע תומדה תמרב היינשה היילעה .תומדה לש דמעמב לודיגה איה ,רתויב ישחומה לודיגה תא תנתונש ,תישיל

.ןפוא ותואב לדג התיכה יבכוכ רפסמ ,דחא בכוכ םע בהז רוביג לבקל לוכ

.גורדש םע המר תולעל םג לוכי יאלמ

.םיגוס העבראמ איה החישה

.םילטסירק םע םירסחה רובע םלשל לוכי התא ,םיסיטרכ קיפסמ ןיא םא

.ףסכ ןמזל רשפא ףסכ תויבוק ליבשב ,בהז ירוביג ןמזל רשפא בהז תויבוק

.יעובש וא ימוי תויהל ,רופיסה ןייפמקל םירושק תויהל םילוכי םה 1000

.הלועפ לכ לע בושחל ךירצ התא ,תוטישפב .ל .תויופצ יתלב תוכלשה תויהל תויושע תומיוסמ תולועפל .קזח ךכ לכ אל וא קזח בירי םע םחליהל ךרטצתו תדוכלמכ ררבתי הז לבא .םיישומיש םינייפאמ םע םיפלק השולשמ דחא רחוב התא ,הלאכ תוברקב ןוח

.בהוא יכה אוהש המ תא רוחבל לכוי דחא לכ

!וישכע קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more