סימניות

סואכה אבצ :םסקה תומחלמ

שמות חלופיים:

Magic Wars: Army of Chaos תייגטרטסא MMO םידי .ריוצמ ןונגסב תיתוכיא דמימ תלת תקיפרג ואצמת קחשמב .ךורא קחשמב םג תופייעל תמרוג אל הקיזומה תריחב ,בוט עמשנ קחשמה

.ופרשנ םיבושייה בורו ,ודדשנ תומדאה .רבע לכל םירזופמ עשרה תוחוכ .ןותחתה םלועל םתוא שרגלו לפואה תוחוכ תא סיבהל ןכמ רחאלו ,הנגה תו

.לודג אבצ םהל שיו םיימומרע םילפואה םינודאה ,לק ןוחצינל ופצת לא ל

.וב טולשל השק היהי אלש ךכ ,בטיה בשוחמו יביטיאוטניא אוה לוהינה .החלצהב תיאבצ הכרעמ להנל ולכות אל הביצי הלכלכו חוטב סיסב אלל יכ

.םישדח םירושיכו תונורשיכ חתפי ,םהלש תולוכיה תא ביחריו רתוי םיסונ

.תותירב רוציל וא םירחא םינקחש םע בירל וטילחה .ביואה תואבצ דגנ דחי םחליהל ולכותו הירבחמ הכימת ולבקת תירבל תופר

.תוחנה םע תורוחס שי תובורק םיתיעלו םוי ידמ ןכדעתמ םש רחבמה .תורחא תובר תוישומיש תורוחסו םיבאשמ ,קשנ תונקל לוכי התא .יתימא ףסכב םגו קחשמב תועבטמב םג תושיכר רובע םלשל רשפא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more