סימניות

דובא שדוק ןורא

שמות חלופיים:

Lost Ark קחשמ MMORPG הלועפ. .ברקה ךלהמב ןפוד תאצוי הרוצב םיביהרמ םיטקפאו הלועמ הקיפרג קחשמל .בטיה הרחבנ הקיזומה ,ןיוצמ לוקה

.הזה רנא'זב םירחא םיקחשממ הנוש וניא קחשמהש ונימאה םיבר ,רורחשה ר .רתויב םיבוטה דחאל בשחיהל לוכי תמאב קחשמה ,םינוכדע לש םינש המכ י

.שדחמ ליחתהל ךרטצת ,קחשל הצור תייהש הנוכנ אלה התיכב תועטב תרחבש

.תניינעמ םגו ,תמדקתמ דואמ הרשכה לש גוס הז .םיפסונ םיטסווק הברה שי ,הלילעל ףסונב

.תושבי רפסמב םימקוממ םלוכ .ראשהמ הנוש תשבי לכ .םש שוגפל רשפאש ,ולש םיביואו יחה ,עבטה תא שי םוקמ לכל .םינוש תומלוע ומכ הז ,הנוש םהילע הריוואה םג

.רתוי השקל ךפוה ףסונ חותיפ

.בוט רמגנ דימת אלו םיבאשמ רתוי הברה שורדל ליחתמ אוה זא לבא ,תולק

.תויונמוימהמ דחא לכ תונשל ןתינ ,ףסונב ,םישרמ םירושיכה רפסמ 10000 .לכה אל הז לבא .םיבוליש רוציל תולוכי תוליגר וא תודחוימ תוכמ .קחשמה תא ךילע לקי הז ,םירמוש םיסוב וא םיביוא תצובקב םחליהל ידכ

.םיקיתוול ןהו םיליחתמל ןה ןיינעמל קחשמה תא ךופהל ידכ םתלוכי בטימ

.יתימא ףסכ םולשת ידי לע ירשפא הז זא ,ךילהתה תא זרזל הצור התא םא .םיחתפמל ךלש הדותה תרכה תא עיבמ התא ךכ ,הרורבה השיכרל ףסונב

.םניחב קחשמה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more