סימניות

2 םיכאלמה תגיל

שמות חלופיים: 2 םיכאלמה תגיל
.ידממ תלת יפויה :2 קחשמ םיכאלמה לש הגילה

.דחי קר וסיבהל ןתינו ,רתוי קזחו לודג ,עורג רתוי וליפא השענ אוה

.וררועתה ןותחתה םלועה ידש ,דרמתה ןקזה עשרה ,בוש ורזח תונשיה תוקו .תוומלאה ינב תכלממו םימשה תדוצמ ,תומזויה דוחיא ,םהלשמ תויאמצע תו

.םיכאלמ לש השדח הגיל ךירצ התא הז ליבשב לבא ,קיתע ץפח ירבש תא ףוס

.תוידוחיי תונוכת םע ךלש ךאלמה לש המיענ הריחב אוה אבה .םימייקה הזחשה ,תושדח תונוכת הגיצמ ,רפשל ,םתוא חתפל הגרדהב לוכי .ןויסינ לע הליעומ העפשה םהל שיש תולטמ עצבל ,תאז תושעל ידכ .תמאב םינכוסמ םיבירי םע דדומתהל לוכי התא יכ ,קזח ךכ לכ היהת התא

.יואר סרפ לבקלו ,םתוא סורהל ,םידיחפמ םירוצי ידי לע בשוימ תוקחורמ .םינימזל וכפהי דחוימב םירקי תורצואו ךרע יצפח םע רתוי םייתרקוי םי

.םיפתרמב תוינומהה תועווזה תא ןגראלו ,ךלש הדליגה תא רוציל תוכזה ת

.ולש תויורשפאה לכ תא דומלל ,תרחא תשופחתב רוביג השבלהה ינפל .רכז הבקנ תוקלוחמ תושובלתה יכ בל םיש ,ןכ ומכ

.לפנ הנתמב שמתשהל דציכ יוארכ דומלל בושח ,הברה ןימז היהת התא ,םיכ .רתוי דוע קזח תויהל ךפוה אוה הדליגב לבא ,קיפסמ לגוסמו קזח ךלש ךא .הז תא תושעל לוכי דימת התא ,הרבחה תא בוזעל הצור התא םאו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more