סימניות

דוולטיל

שמות חלופיים:

Littlewood ריע ןיינב לש םיטנמלא םע תואקתפרה קח .םייסאלק םיקחשמ ריכזמו דמחנ יד הארנ לכה תאז םע דחי ךא ,תטשופמ תי .המיענ הקיזומה ,יתרוסמ ןונגסב השענ לוקה

.שדחמ התוא תונבלו התוא רפשל ,םכלש הרייעל גואדל םכילע ,ךכל ףסונב .םינוש םיישומיש םיטירפ ריעב רצייל ןתינ

.םיעודי םניא םיטרפה יכ םא ,דדועמ הזו ,לצינ יגיגח ארקנש םלועה 100 .ולש ןורכיזהמ קלח הדביא ךלש תומדה ,ברקהמ האצותכ לבא ,לפאה םסוקה .ברקה ךלהמב הרק המ תולגלו תונורכיזה תרשרש תא רזחשל תונמדזה ךל הי

.רבד לכב ךל רוזעל דואמ לדתשמ אוהו םיגאב לש לודג ףסוא ול שי

:םירחא שי לבא .תושדח תוניינעמ תומישמו תומיהדמ תונתמ םע ךל ודוי ,םרותב ,םה ,רבד

.דיתעב םהל וקקדזתש םיידוחיי םיטירפ גישהל ולכות םיטוטישב ,ףסונב .הלאה םיצפחה תא אוצמל לק אל

.קחשמל םהב םישמתשמו וללה םיפלקה תא םיפילחמ ריעה יבשות ,םיפלקב ומ .הכומסה ריעה ,סורובראדב הנש ידמ תכרענה תופילאב ךרע ירקי םיסרפב ה

.יתועמשמ חוור איבי הז .דבל ושענש םירבד םגו םיטוטישב ואצמנש םיצפח םג רוכמל לוכי התא

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more