סימניות

הנטקה הדנפה תווח

שמות חלופיים:
.דואמ הדומח הדנפ ידי לע תלהונמה תדיינ הווח איה הנטקה הדנפ .יתימא ריוצמ טרסל המוד קחשמב הקיפרגה .קיחצמ תצק ילוקה קחשמהו ,תוחונב דחא לכ דדועל תלגוסמ הקיזומ

.םידומח םיארנ םסקה תווח יבשות לכ

.הווחה תא תוקנל .אלפומה קחשמה םלוע יבשות לכ תא וריכה

.םתריכמו תורוחס תלבוה ןוגרא

.םינבמ ןוקית .םיעוער ויה םהו םינבמה בצמ לע חקיפ אל שיא ךתעפוה ינפל .קחשמה לש תישארה תומדה רוגת וב תיבו םינסחמ ,תואנדס גורדשו רוזחש

.םתוא תוארל הצור התאש םוקמב םתוא חנהו בהוא התאש םיטושיק הנק 1000 .תוהז םייתש ןיאו תידוחיי איה קחשמב הווח לכ

.םיגד לש םינוש םיגוס הברה שי ביבסמ םימב .םלוכ תא סופתל לוכי התא םא הארת

.יטוזקא ןימל םיכייש םה םא םג ,שבד דואמ םיבהוא םיבודהש עודיו ,הדנ .הווחב םיצעו םיחרפ דוע ולתש ,קותמ קוניפ לבקל םוקמ היהי םירובדלש .הווחה תא טשקל ףסונבו שבדה רוציי תא לידגי הז

.אשונב םיפי םירוטיע םכל וגצוי .םהב תוכזל לק ךכ לכ אלש םיסרפ םע תובר תויורחת ואצמת ,ףסונב .תוסנל ךרטצנ

.ךלש הווחה רובע םיבשותו ףונ ,תושובלת ,תושדח תוניינעמ תומישמ שי

.יתימא ףסכב וא קחשמב תועבטמב תושיכר עצבל ןתינ .וצרת םא ףסכ תרומת תושיכר עצבל תלוכיה תא הבכ ,קחשמ םכדלי םא .קחשמה ךותב תושיכר איה ולבקי םיחתפמהש הדיחיה תירמוחה הדותה תרכהו .קחשמב רקי אל והשמ תונקל זאו ,חותיפב ךומתלו הדות דיגהל הצור התא .ךלש ןוצרב קר יולתו יחרכה אל ללכב הז לבא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more