סימניות

W תלשוש

שמות חלופיים:

Lineage W - םוקיהמ דיינ קחשמ Linea Lineage

םיקחשמה תרדס לכב םיעובטה ידוחיי םסקו הריווא קחשמל .הז לכ תא תרשפאמ קחשמב תמשוימה המראקה תכרעמ ,םירחא םינקחש לש םימ Lineage W

קחשל ליחתתו רחבתש ינפל טילחהל ךל ורזעיש תונוכתהמ .הפקתה ךלהמב תפתושמ הרטמ לע עיבצהלו תירב ילעב קוזיחל תונווכמ ולש .דחאכ םיגאמו םיריבא דגנ קחרמב דואמ קזח לבא ,דומצ ברקב שלח .הדיחיה לש העונתה תוריהמ תא ריבגהלו הארנ יתלבל ךופהל ,תדדוב הרטמ .הכימתה תודיחי לש תונושארה תורושה יתש קוזיח - תישילשה הרושהו ,דו .םהיתומוקמב םיחכונ תויהל םיבייח תוירוגטקה שולש לכ לש םיגיצנ ,ןיט .רבכ ומלשוהש םיטסווק רבעמ ידי לע בוש השדח תומד שדחמ חתפל ךרטצת ,

.םיכובמו םינוקרד ,םידש םע ,היזטנפ םלוע ותוא ןיידע הז .תויתצובק תומישמ םג שי ,םעט לכל םיטסווק הברה שי קחשמב .םימי המכל קחשמהמ חוכשל םכל ונתי אלו םמעתשהל םכל ונתי אלש תוימוי

.תוריהז ,ןיטולחל ותוא סורהל וליפא וא קיזהל לוכי התא לבא ,טירפה ת .וסרהנש הלא םע רבד םוש תושעל רשפא יא לבא ,חילצמ הז בורלו םימוגפ

.רתוי ןיינעמל ףוסיאה ךילהת תא ךפוה קר הז לבא ,האיצמל תושקו תולוד

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more