סימניות

וק תמחלמ

שמות חלופיים:

Line War יסאלק ןונגסב תמא ןמזב תייגטרטסא. .בשחמל ןימז קחשמה .תטרופמו הבוט תידמימ תלתה הקיפרגה .ךורא קחשמ ךלהמב ךתוא ףייעת אלו המיענ הקיזומה ,יתוכיא ילוקה קחשמ .תיסחי םישלח םירישכמב וליפא קחשל ןתינ ,תוהובג ןניא םיעוציבה תושי

.Line War-ב תיסאלק ירמגל אל הטילש תמיכסב ושמתשה םיחתפמהש תורמל ,

.המידק םיבר םידעצ ךלש תודיחיה לש תולועפה תא ןנכתל תונמדזה ךל היה .הירחא תובקוע ךלש תויברקה תודיחיהו ,הפמה לע הלועפ תינכות רייצמ ש .רתוי החונל תוברקב הטילשה תא ךפוהו טפסנוקה תא טעמ הנשמ הז .האבה הדיחיל רובעל זאו ,ךלש לולסמהו תורטמה תא טטרשל קר ,תיברק הד

.ביוא לכ םע דדומתהל לכות ,הליעי היגטרטסא חתיפש רחאל ,ןמזה םע .האלה תוסנתהלו תוסנל ,רתוול אל רקיעה

.םלועה יבחרב םינקחש יפלא םע ףיכב םחליהל לוכי התא ,ונקות רבכ םייט .תניינעמ הלילעב םינקחשה לכ תא תוצרל םיחיטבמ םיחתפמה ,Line War לש .רורחש שחרתה רבכש ןכתיי ,הזה טסקטה תא ארוק התאש ןמזבש ךכ ,הובג ב

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more