סימניות

ךשוח לש רוא

שמות חלופיים: הכישחה רוא
האלנ יתלב עסמ :הכישחה רוא

.ןמז ךרואל רבעמה תמועל רבד אוה הזכ עסמ וליפא לבא .תודגאו םינש תואמ ךשמב ולש שגרמ יכה הקתפרהל ןקחשה תא חלשיש לטרופ

.דשה לש והובו והותה תאו הירוטסיהה יוניש תא עונמל ידכ ויתועורז תא

:םיידגא םישיא םע שגפנ ,הנש 2000 ךשמב חתמתמ ,והנשמל דחא ןד ?ךרדה ךרואל הפורטסטקמ םלועה תלצה דבלמ ,הירוטסיהב םמתוח תא וריתוה .המישמה תגשהב ועייסי רשא םיידוחיי םיצפח אוצמל ולכות ,תוינמז תוצי .ןילרמ לש םסקה תווצ וא Excalibur - רותרא לש תיטסימ ברח ,ןיבור לש .ךלש םיידיב ךל שי חוכ המכ ןיימדל קר .רתויב רורבה עורה תא ןסרל לוכי התא ,יוארכ םשוימ אוה םא

.ליבשה ןמ ביואה תא אטאטמו המידק רהממ - יתימא קנט הז .המיהדמ ברח הזכ שיש ,עיתפמ אלו .ביואב דחפ ררועמו חוכ ול קינעמ הזכ ץמואו ,ברקב לופיל ששוח וניא א .רוא לש הכמ ,רעפ ,יבהל לש הפוס :תוללוכ תויונמוימה תאו ,הרגת הפקת .ביואה רובע קמקמח ,יטגרנא ,זירז ,רהמ דילי חצור והז .םיללצ לש דוקיר ,הפוס ,תוומ לש עותעת :ולש םירושיכה .םסקה תא אלמ ןפואב םשייל תנמ לע םייעבט םיטנמלא לש תודוסה לש עדיה .הדמשהו םסק לש לג ,ודנרוט :םיללוכ ולש םירושיכה .ךרוצ ןיא וילא הבורקה ,ביואה תא סיבהל ידכ

.(יפא ,רידנ ,ליגר) דויצו דמחמ תויח לש ןווגמל ךרדה תא תחתופ םג אל .ישומיש דויצ שוכרלו רוביגה ירושיכ תא רפשל תנמ לע ,םינוש םיעוריאב

.יטמוטוא בצמב םישחרתמ םיבר םיעוריא ,ןכ לע רתי .תומישמ המכ םילשהלו תומוקמ המכב רקבל חילצה אוהש ררבתמ ,ובוש םע , .תועצובמ רתויב ידגאה םיסותימה תא םש ,הנרא תכללו תודליגה ףרטצהל , .םיסונוב ידי לע ודדוע הזו ,םיילאוטריו םיאושינ סנכיהל ישפוח אוה י

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more