סימניות

3 םיכאלמה תגיל

שמות חלופיים: 3 םיכאלמה תגיל

ךישמהל שיש 3 םיכאלמה תגיל קחשמ .םחר אלל אוה םינוקרדו םיכאלמ לש תומיעה וב ,ביהרמו ינועבצ טקיורפ GTarcade, רתוי תנווגמל הלילעה תא ךפהו הקיפרגה תא רתוי דוע רפיש , .רצומה לש ירקיעה ינוציחה לידבמה ןייפאמה הזו ,ןיטולחל הצופנ הכפה .תיתרבח תשר ךרד תורבחתהל וא League of Angels 3 לש םושירל םיקוקז

.םינוקרד ינומה דימשהל ידכ םהב שמתשמו םסק יצפח רסירת אוצמל ןמזב ה .רתויב קזחהו עשורמה ןוקרדה לש הירלבה תא הייחתל םקש רחאל ,תופידעל .ראופמ םויסילא לש ותליפנ תא רוצעל חילצי אל רבד םוש זאו חוכ תונבל .םינוש ןמז יקרפב ןימא ןפואב רמשנ קשנה יביכרמ 12- מ דחא לכ .אבה עיבגה תא גישהל ידכ ברק לכב חצנלו םהמ דחא לכב רקבל ךירצ התא

.םישדח םירושיכ תרזעב ןמזה לכ התוא רפשו ,ךמצעב רחב ,םיוות 30 ךותמ .רחא והשימ וא תשק ,קנטל םסוקמ םכלש םחולה תא תולקב ךופהל ולכות ןא .ןיטולחל תנכדועמ המיחל תדיחי לבקי טלפהו ,הלש תורדגהב םירטמרפה תא .םיאבה םיאנתה לע ססבתהב ,בורקה ברקל רוביגה תא םיאתהל לוכי התאש ן .תומיוסמ תולוכי ןתונ טרפ לכש ןוויכמ ,הארמה תריציל תוירחאב שגינ .םידמ ,קשנ ילכ ,םייפנכ :ידמל לודג רחבמה .םתוא ףלאל שיש םייולת םג שי .לק רתוי הברהל ךופהי תומישמ תמלשהו תוברקב ןוחצינ ,רזוע תלבק

.תומישמ םע תויתודידי תודיחי םימעפל ,םיביוא ינומה םילקתנ םימעפל : .ישומיש ץפח גישהל ולכותו ןויסינ תודוקנ םרובע תונקומש ןוויכ תומיש .רתוי םילדרוטמו םיירזכא וכפה iPlayer 3 םיכאלמה תגילב םיביואהש שי .רתוי קותמ היהי לומגתה ךא ,ץמאמ רתוי הברה עיקשהל ךירצ התא ,האבה

.םימחול תביאשו תוחוכ רושיי ידי לע אלממ דיקפתה .ומלענ אל תוריזו םיכובמ ,םיראופמ םישדקמו םיארונ םיקוניצ ,ןכ ומכ .PvE תוברקל רתוי בל םישל וא םייתימא םינקחש םע תורחתהל לוכי התא .עיבגה תא לבקת הטילאה קר ךא ,תחא תבב קלח םיחקול םינקחש רפסמ םהב

.שעוגה עורה ינפמ וילע ןגהל שיש ,ביבסמש יפויהמ הבוטל ועתפוי םהינש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more