סימניות

הרעסה ינפל :םירזומ םה םייחה

שמות חלופיים: הרעסה ינפל :רזומ רבד םה םייחה
.הרעסה ינפל :םירזומ םה םישדחה םייחה

.הנתשה םזיה קר ,יביטקארטניא עונלוק לש ןונגסב םישענ םירצומה ינש .םיקחשמ עשת Deck ןפלואה לומ םינקירמאה לש םנוימד ירפ איה הרעסה ינ

:הלאכ תומרופטלפ רובע רצונ עוצעצה .השולש קר שי וישכע ,ןושארה קלחב ומכ ,םיקרפ השימח םוקמב ,המגודל .רחא לוקב הרביד יאולק םשב תומד .טירסתל המצע תא שידקהל הטילחה הז הרקמבש ,' ץריב ילשא ידי לע רבעב .הנומתה לש תרגסמ קבד ,הרוביגה הלוק תא ןתנ רשא ,תינקחשה יכ חיטבהל

.ישארה רופיסה תליחת ינפל םינש שולש ונל םיחלוש םירבחמה יכ איה רבד .רבמא לחר םע דדייתה ןכמ רחאלו שגפנ סיירפ יאולק יכ ןמז ותואב היה

.רתוס ,לפרועמ ,ידמ השק לוכהש ןהל הארנו ,תורגבתה לש הפוקת דורשל ת .םהל הרקש תואיצמה איה םוי לכ םהילע רבגתהל םיחילצמ םהש הדיחיה ךרד

.דחא לכ לש תוישונאבו בוטב הנומאה תא רערעל תולוכי תרחא המרב תורצ .םיריעצ םהל דגנתהל דחוימב השק .םירחא םיבר םיעוריאו הלש בוט יכה רבחה ןדבוא ,היבא תומ ומכ ,תוידג .רבשיהל אלו תחא המשנב ללכיהל לוכי וניא הז לכ .ןימא לבא ריבש ףתכ ןמז ותואב תפלחה ,רשפאה לככ ינשה תא דחא ךומתל

.ונתיאמ דחא לכ לש םייחה לש םייתרבחה םיטביהה לע עיפשמ הז קחשמ ,רמ .הביחו הבהא ,הנכ תודידי לש יוטיב ידי לע זזקתמ ילילשה לבא ,לבסו ן .שידא ריאשמ וניא ןכלו ,םיריהב תושגר לע יונב קחשמה .ידמל השוחנו הדח הרוחבכ ונינפל העיפומ יאולק .הדח הלימב הרוביד תא תצמתמ םיתעלו ,םינועיטה לש םחוכ תא תלטונ איה .הרעסה ינפל :רזומ םייחה תלעפה ידי לע בורקב הז תא תוארל לוכי התא .םילזאפ תונוש תומישמ לש םושיי םע תומישמ שי ,ןושארה קלחב ומכ .הבוגת replicas רובע תויורשפא רוחבל ןתינ ,גולאידב תופתתשהו .תוירשפאה םיכרדה דחא ךרואל םיעוריא ירי ידי לע תיפולח תואיצמ חתפמ

.דליפלוק סקמ ,הרוביגה םשב לועפל ולכוי םינקחש הנורחאה םעפב ,וב .רבמא ל' צייר השיגפה ינפל דוע תרכומ התייה איה ימ םע ,יאולק לש הר .דיתעבו הווהב תעגופ טעמכ איה ,רבעה תורצ תא ןקתל הצור לבא ,ןמז לו

 

הרעסה ינפל :םירזומ םה םייחה