סימניות

םייתימא םיעבצ :םירזומ םייחה

שמות חלופיים:
.םיוסמ רנא'זל סחייל השק םייתימא םיעבצ :םירזומ םה םייחה 10 .רוטלומיס וא RPG הארנכ אוה רתויב בורקה .בוט ילקיזומ ןכות ,הלועמ הקיפרג קחשמל .הזה ןפלואה לש םימדוק םיטקיורפל האוושהב המידק לודג דעצ הזו ,בטיה

.21 תב איה ,הריעצ יד איה

.ריעה ראש תאו היחא לש םירבחה תא תשגופ איה ךרדב .םהל ליעות סכלא לש הרזעהו ,תויגולוכיספ תויעב שי םהמ םיברל לבא ,ם .לע חוכ לש גוס הל שיש אוה ןיינעה .םדא לש ישגרה בצמה תא תפקשמה הליה ומכ והשמ תוארל הלוכי איה ,ןפוד

.םדוקה לע רזוח םוי לכ .םוקמ תברקב תאצמנש היירכה תרבח אוה דיחיה לדבהה .עלסה תא סורהל ידכ םינווכמ םיצוציפב םישמתשמ םה .ךכ לע םיימוקמה םיבשותה תא םיריהזמ בל םותב לבא

.םדאל רוזעל ךכבו רבדה ותוא תא תווחל תורשפא הל שי ,דואמ םיקזח תוש

.ריעה תלומהמ קחרה יוליב רוטלומיס לש גוס והז ,השעמל .תוביסמב ףתתשהל ,תוינקל תכלל תחכוש אל תישארה תומדה ,הריקח ידכ ךו .תימוקמ וידר תנחתב ריש טילקמ ףאו םיישיאה וייח תא רדסמ אוה

.ללכב דיחפמ אל הז םייתימא םיעבצ :רזומ הז םייחב קחשל

.דיתעב סכלא יפלכ םירחא לש םסחי לע תועיפשמ ןיידע םיגולאידב תובושת

.םיממעתשמ םואתפ םא קחשמה תא םינווגמ םה לבא ,הלאכ הברה ןיא

.Steam לש רחסה לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא .בל תמושתל יואר אוה זא ,הלאה םיקחשמה תא םיבהוא םתא םאו הובג ריחמ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more