סימניות

םיילדואיפ םייחה

שמות חלופיים: לדואיפמ םייחה

Life םיילדואיפה םייחה תורוקמ :ילדואיפ אוה.

.דרפנ תיב וא ריפאמ הלשמ חותיפב תובר םינש ךשמב ,ןמז תלבגה אלל ךיש

.תואיצמל רשפאה לככ בורק לכה ובש ,ןיטולחל ידוחיי עוצעצב םינקחשה ת .חלצומ ארקיהל םג לוכי םייניבה ימי לש אשונה לש הריחבה .הלש ךבוסמה םייחה חרוא םע םישנא דחוימב תכשומ וז הפוקת וז

.ףרוחבו ץיקב ומכ ,הזמ הז םינוש םייניבה ימימ תיחכונה הטילאה יכ ןי .תידיימ גרוהל האצוהל הכחמו תודוקפ תתל בהוא טילשה דמעמה ,םויכ .םהלש הדובעה ידי לע בוט וגישה םה ,םהה םימיב .הליעפ תולחנתה לודגל בייח התא תוירופ המדא לש ידועיי תסיפ לעו ,םו ?לוכאל הצור .תואלקחב קוסעל .ריצק ,הרבדהו היקשה ,םיערז לש העירז ,שירח ,המדאה ןמ םינבא תקפה ל .חמק ךותל הקיחש שק רטפיהל רחאל ,דבועמ תויהל ךירצ הז זא .םחל תייפא אוה ןורחאה בלשה .הייפאמו הניחט תנחט ךרטצת ,ךכמ האצותכ .עקרקה לע הדובעל םילכ לע חכשת לא .עקרקה לע הדובעה תא ץיאהל רוזעל םילוכי םיסוס ,השרחמ ךירצ התא ,לכ .תומחלמו םישורדה םילכה תא רוציל ידכ חופנ תיינבו רקב לודיג לש ךרו

.רחא הנבמ וא תיב תיינבל קיפסמ ץעהש דע םיצע ךתחו ,הבורקה רעיה תרו ?םחפ וא תורפע ךותמ .הרכמל תכללו שוכמ ףוסאל ןמזה עיגה ?ןחלושה לש טירפתה תא ןווגל הצור התא םאה .הלכלכה תבחרה לע בושחל ןמזה עיגהש ןויערל ליבומ הז .םיפסונ רוציי ינבמ תונבל ,םיפסונ םילובי עורזל ,םייח ילעבל םיטלקמ .תינדפק הדובע םישרוד תוגאד לכ ,תוארל לוכי התאש יפכ .דובעי אל תיטמוטוא היינב לש היצקנופה תא ליעפהל ןכמ רחאלו ,תונחב .קחשמה תכרעמ לכ עיגמ הנממו ,ךלש הרישיה תופתתשהה תא ךירצ התאש םוק

.תרכינ הרוצב הנתשי ךלש םייחה תאו ,הדליגל ףרטצהל ,רוגס ללחב םמעשמ .ןיינעמ רתוי הברה היהי הז לבא ,םיוסמ ןוכיס היהי הז ,ןכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more