סימניות

שאר הכלממה תודגא

שמות חלופיים:

Legends of Kingdom Rush תמסרופמה הרדסהמ דחא .ירמגל רחא רנא'זב םעפה לבא .תורות תססובמ היגטרטסא לש םיטנמלא םע RPG קחשמ התאש ינפל םעפה .וז םיקחשמ תרדסל יתרוסמו טושפ ריוצמ ןונגסב היושע הקיפרגה

.וזה תודגאה תכלממ יבשות תא ליצהל ךרטצת ,המוד בצמב רוביג לכ ומכ

.םינימזה תא רובעתש רחאל חתפיי קלח

.דואמ טלוב םהיניב לדבהה .ץמאתהל וכרטצת השקה בצמב זא ,לק לכה טושפה בצמב םא .םימחולה תונמוימ ידי לע עבקנ קחשמב רבד לכ אל

.םירטמרפ רפסמב םייולת תונורתפ .ךלש תרחבנה בכרה אוה םהבש ירקיעה .םילושכמ לע תורבגתהל תופסונ תויורשפא חותפל היושע היילוחב תומיוסמ .המישמה לש חלצומ עוציב חיטבהל עייסמ תמיוסמ המישמב םכל ץוחנה טירפ .תחא םעפ קר טירפב שמתשהל ןתינ .חול יקחשמב ומכ שממ ,קחשמה תויבוק תלטהב היולת היהת החלצהה ,םירחא

.ותוא תוולל םילוכיש היוול ינב יגוס 12 םנשי ,תישארה תומדל ףסונב

.תוכזל יוכיסה תא דואמ רפשמ תויונמוימ לש ןוכנה בולישה

.שדחמ ליחתהל ךרטצי הז רוזאב רבעמה לבא ,םייחב ראשיי רוביגה

.תויופצ יתלב ןה וזכ תרושקת לש תואצותה םימעפלו םיבירי םע םירשקתמ

.יחכונה ברקל היגטרטסא ןונכת תעב םילושכמב שמתשהל לוכי התא .םכתבוטל םהב שמתשהל ולכותש חטשב םיישומיש םיטירפ שי םימעפל .ודי גשיהב אצמנש המ לכ תא ףקותש ףרוט חמצל ברקתהל ביואה תא ץלאל ו

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב יביטקרטא ריחמב קחשמה תא תונקל לוכי ה

!חצנל עשרל ןתית לאו וישכע רבכ קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more