סימניות

םירוביג לש הדגאה

שמות חלופיים:
.םלועה תא ליצהל קחשמ

םירוביגה תדגא

.םינש תואמ ךשמב ילאוטריווה םוקי לש םולשו גושגש איבהל המישמה תאו ,תוארונ תוצלפמ

.םינוש םיבשחממ דחא ןובשח תחת תכלל לוכי התא לבא ,תינכתה תא דירוהל ךירצ אל רשא , .תופסונ תוסינכ םע םיגשיהה לכ תא ליצהו קחשמה לש הנומתה תא רצוי אוה ךכ ,שרדנ םיר .ינורטקלא ראוד תובותכ וא תויתרבחה תותשרה ירתא תועצמאב ,םיכרד יתשב םשריהל ןתינ

:דחא לע טילחהל ךירצ התא ,םינוש ןימ םיוות לש תותיכ שולש לש הריחב ןתנ ירו .ברקה הדש לא ולש היוולה אפרל לגוסמ אוה תאז לכבו ,ביואה תווצה תא סורהל םג לבא ,

.ברק הדשב םהיוולמו םיוותה םוקמל הקיטקטה תא רוחבל לוכי שמתשמ ,המיחל תטיש תורות .ברקה ךלהמב ברעתהל םירשפאמ םייתימא םיבירי םע םיקבאמה לבא ,יטמוטוא ןפואב עצבתמ

.תומישמ תמלשה ידי לע חיוורהל וא יתימא ףסכ תרומת שוכרל ןתינש םיבושח םילכ ,עבטמ .םינבמו חתופה אוה תויונמדזה רתוי ,תומר ךרד תומדקתה הובגה ןקחשה .קנע קחשמ םלוע תושדח תותלד חתופ תרתחמ תיינב ינימ לכו ,םתוא קזחל ידכ ,םינומיא ה

.הדליגל ףרטצהלו חחושל ,םתיא דדייתהל םג אלא ,םייתימא םינקחש םע קר םחליהל לוכי א .תושעל רשפא יא דבל םש חצנלו ימומרעו קזחה ביוא דומעל תרזוע הדוגא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more