סימניות

הנאמ תדגא

שמות חלופיים:

Legend of Mana קחשמ לש תשדוחמ הסרג איה RPG קח .תונמא תריצי אוה םוקימ לכ טעמכ ,דואמ הפי םילסקיפ תקיפרג קחשמל .עקרה תושפנהב םילק םייוניש ועצובו לדגוה תורוטסקטה לדוג ,םיינוציק .תודגא רפס לש םישפנומ םיינועבצ םירויאל המודו םיבר םיינרדומ םיטקי

.הנאמ םיליכמה םיאופק תונורכיז םהש ,םיצפח רפסמ ודרש לבא .םיענ תיב לש ןורכיז ליכה ץפחה יכ תיבה הארנ ךכו ,הצרא לפנו תלוברע .סורהה םלועה תא ריזחת ולש הווסמב ,הצרא לפנ רוביג זא ,קיר היה אל

.תאז תושעל דציכ םיזמר הריאשמ אל ךא ,התוא אוצמל ךממ תשקבמש הנאמ ת .םיחמצה ןזמ אוה הזה רוציה ,חדק ושגפת ,תיבהמ האיציב .ויבשות םע דובאה םלועה רוזא לכ תא ורזחשת הפמה לע ותחנה ידי לע ,ף .םכל ונתי םיימוקמהש תומישמה תא ומילשהו תרזחושמה ץראל וכל ,ןכמ רח .רופיסהמ םיקלחב םילקתנ םשו הפ ,דואמ הנוש יפוא תולעב תונטק תומישמ .תפסונ הירוטירט רזחשל ולכות ותאיצמ ידי לע ,ץפח ליכמ םירזחושמה םי .ולש ידוחייה םלועה תא לבקי ןקחש לכ ,ךתעד לוקיש יפל הפמה לע םירומ

.תויופצ אל יכה תומישמהמ הברה קר אוה קחשמה

.קזנ םוסחל תלוכי םע סוב הז םא וא ,םיביוא המכ שישכ קר השק היהי הז

.םירתלואמ םירמוחמ םיטירפ וב רוציל םג ןתינ

.רוביגה לש םינייפאמה תא תונשל םג אלא ,הנאמ וא תואירב שדחל קר אל

.ןורחאה ברקל סנכיהל ורהמי אל םיחתפמה .םסקב אלמ הזה ינועבצה םלועב תויהל ונהתו תומישמ ומילשה ,ונממ דרפי

.םיחתפמה לש ימשרה רתאב וא Steam םיקחשמה שרגמב קחשמה תא שוכרל לוכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more