סימניות

League of Legends: Wild Rift

שמות חלופיים:

League of Legends: Wild Rift קחשמ אוה MOBA ד .ישיאה בשחמה תסרג לע וליפא הלוע ,תרדהנ הקיפרגה .הלועמ תוכיאב םה לוקהו הקיזומה .תיסחי םישלח םירישכמב םג בבר אלל דבוע קחשמה ,הבוט היצזימיטפואה

.קחשמב תומדקתה ידכ ךות חותפל לוכי התא קלח ,ידיימ ןפואב םינימז םי .םתוא גישהל תרחא ךרד ןיאו םוימירפ עבטמב השיכרל םינימזש הלאכ םג ש

.ךרדב ביוא ילדגמ סרהו םיביוא לש תווצ סבה .ביואה סיסב תא שובכל היהי ןתינ ,ןכמ רחאל

.אלמתמ ןהלש לגרסהש ןמזב תודחוימ תופקתהב שמתשהל ךירצ התא לבא ,ברק .ותומב םויא שי םא רוביגה לש ותואירב תא ריזחהל ידכ רוחאל עונל קיפ

.חצנל הל רוזעל לוכיש סונוב תלבקמ ןוקרדה תא הסיבמש הנושארה הצובקה

.תרחא הצובק םע הזה ןוקרדה לע םחליהל יאדכ םאהו הז תא ךירצ התא המכ .ביוא ילדגמ סורהל ידכ הזה ןמזה תא לצנל יאדכ ילוא

.םתיליג םרטש םישדח םימחולב תוסנתהל ןמז םכל םינתונ םיחתפמה עובש י

.םיטושיק רקיעב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more