סימניות

Laysara: Summit Kingdom

שמות חלופיים:

Laysara Summit Kingdom ןפוד תואצוי טעמ תומיש .קיפסמ ברקתמ התא םא ןפוד תאצוי הרוצב טרופמו הפי הארנ לכה לבא ,רי .המיענ הקיזומה ,תיתואיצמ הרוצב תועמשומ תויומדה

.ןפוד אצוי דואמ הז ,ריע ןיינב לש םירוטלומיס רובע

.םיגלש תולופמל דימתמה ןוכיסה ללגב תנכוסמ ,ןכ לע רתי ,דואמ השק המ .םירהה תוגספ ןיב רסיל תכלממ רוזחש לש המישמה תא םכמצע לע תחקל וכר

.הככ קחשל רתוי ןיינעמל הז תא ךפוה קר הז לבא ,הז תא בהאת דימת אלו

.םירהה ימימב גיד וא דיצ ידי לע קר ןוזמ גישהל ןתינ והשפיא ,הלשמ ם .ןוחרקה רוזאל בורק םירחא םיבאשמ תורכל ךרוצ היהיש ןכתיי ךא ,םויקב

.תוומ ףס לא םישנא ליבוהל לוכי הזב תמדוקה תובשייתהב תמלשומ הרוצב .ךפיהל ,עוציבל רתוי תולק וכפהי תורחא תומישמ ,ליבקמב

.ריוואה גזמ יעגפ ינפמ הנגהל רתויב ליעיה יעצמאה והז ,תונורדמה לע

.גלשל תחתמ רבקיהל םינכתסמ רחסמל םינאוורק ,ףסונב

.םיביוא שוגפל רשפא יא ,ךמע תא ושריגש םיניוע םיטבש ידי לע תסלכואמ

.ימשרה רתאב וא Steam תמרופטלפב קחשמה תא תונקל לוכי התא

!וישכע רבכ קחשל לחתה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more