סימניות

התיבה הנורחא תבכר

שמות חלופיים:
.הנושארה םלועה תמחלמ ךלהמב תמאב ושחרתהש םיעוריאל תשדקומה תיאבצ ה .בשחמל ןימז קחשמה .יטסילאיר ןונגסב תטרופמו תיתוכיא תידמימ תלתה הקיפרגה .קחשמה קסוע וב ןמזה קרפ תא תמאות הקיזומה ,בוט ילוקה קחשמה .ליבומ טרפמ םע בשחמ ךל ןיא םא םג קחשמהמ תונהיל תורשפאה תא ךל ןתי

.םולש ימיב וליפא ,ריביס לש בשוימ יתלבה רוזאב העיסנב דורשל לק אלו .לגרב עוסנל ךרטצת םימיוסמ תומוקמב לבא ,תבכרב עסית ךלש הילוחה ,לז

.התיבה ותרזח ךלהמב חוכו ץמוא לש םיסינ ןיגפהל ץלאנ ,טנטנאה תואבצמ

.םיכירצ םתאש המ לכ תא לבקל ידכ םיפדוע ףילחהל ולכותו הקפסא גישהל

.הנושארה םעפב לשכית םא בוש חצנל תוסנל תונמדזה ךל היהתו רתוי תובו .דדומתמ התא ביוא הזיאל םאתהב ברקה הדשב ךלש היגטרטסאה תא הנש

.הז דומעב רושיקה לע הציחל ידי לע וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל .תיתועמשמ דרי ריחמהו עגרכ עצבמ שי םא וקדב

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more